Veckans Gård till Salu

Gården med utsikt över den vackra Uknadalen har två bostadsbyggnader samt ladugård och andra ekonomibyggnader. Här finns 105 hektar mark varav 45 utgörs av åker och 31 av skog. Välkommen till Stora Hammar som är veckans gård till salu.

Stora Hammar 1:1

Ukna ligger längst norrut i Västerviks kommun. Det är idag kanske lika mycket Uknadalen som själva byn man tänker på när Ukna kommer på tal. Landskapet är omvittnat vackert med höga omgivande skogsklädda berg som skänker en "vild" inramning till dalgångens ordnade kulturlandskap med odlingar och beten.

Var och en som åkt genom dalen har nog låtit sig tjusas av vyerna, kanske sett en skymt av fågellivet från bilen eller nyfiket haft ett öga på miljön vid Storån som löper nära vägen. Det sannolikt vanliga antagandet hos resenärerna är helt korrekt: naturvärdena bitvis är mycket stora med ett artrikt djuroch växtliv. Människorna hittade tidigt hit och stannade. Här finns fornlämningar av många sorter, det finns spår av gruvhantering och annat. Själva orten och kyrkan har en lika omfattande historia. En av Sveriges äldsta kyrkklockor finns i Ukna kyrka. Det lär ha varit kyrkoherde Torgils Gudmunsson Gås som 1304 beställde klockan som sägs omgivas av många myter och sägner. Stora Hammar som är veckans gård är högt belägen någon kilometer från kyrkan. I Ukna svänger man in vid kyrkan och håller höger in på Storahammarsvägen. Mangårdsbyggnaden syns snart till höger.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150227

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Gården har sina rötter i 1600-talet och en betagande utsikt mot Bråvikens farled där Kolmårdens branter reser sig på andra sidan vattnet. Historien, läget, fågellivet och annat ger fin potential för turistverksamhet. Välkommen till Färjestaden 5 som är veckans Gård till salu.

Känn historiens vingslag på anrik gård

Vid Östra Husby kyrka längs väg 209 mot Arkösund, tar man av mot Mauritzberg och Färjestaden. Några kilometer rakt fram när man ser Bråviken syns även huset på höger sida av vägen. En annorlunda väg rekommenderas för den som kommer från Nyköpingshållet. Det går då att ta av från E4:an mot Jönåker och färja. Efter färjan över Bråviken finns snart en väg till vänster mot Mauritzberg. Den leder till veckans gård.

Någon gång under 1630-talet stod mangårdsbyggnaden färdig. Det var Ebba Grip som lät uppföra den. Hon gav för övrigt det närbelägna Mauritzbergs slott dess namn efter sin far, riksrådet och översten Mauritz Birgersson Grip. Orostider som kommit och gått har drabbat många platser, däribland Färjestaden. Mangårdsbyggnaden brändes ner av ryssarna år 1719 och blev därefter återuppbyggd. Det kom att bedrivas gästgiveri på platsen under 1700- och 1800-talen.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150220

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Egendomen omfattar nästan 450 hektar. Här finns jord- och skogsbruk samt hjortuppfödning med egen förädling och försäljning. Dessutom finns ett bekvämt boende i ett exteriört och interiört modernt hus. Välkommen till Johannesdals egendom som är veckans gård till salu.

Johannesdals egendom

Mellan Norrköping och Söderköping längs E22-an finns en avtagsväg västerut i det bördiga lanskapet. Kommer man från norr är det lämpligt att svänga vid Fransmansbacke, men snart söderut finns ytterligare en väg in. Vid Bygget kommer nästa avtagsväg, den leder ända fram till Johannesdal.

Johannesdals egendom omfattar närmare 450 hektar, 445,35 eller 447,6 beroende på om man går på den taxerade arealen eller den som skogsbruksplanen anger. Egendomen har enligt skogsbruksplanen 267,7 produktiv välskött skogsmark med bra vägnät. Trädslagen i skogen är mest barr, 61 procent tall och 18 gran. Virkesinnehållet i april 2014 beräknades till 42 442 skogskubik och boniteten till 5,5. För närvarande återfinns uppåt 20 procent av skogen i areal som utgörs av hägn. På fastigheten finns 78 hektar hjorthägn där 47 hektar av skogen och allt bete ingår i dessa. I dag finns 120 dovhjortar och 65 kronhjortar där. Åkermarken består i huvudsak av lerjordar och omfattar 58 hektar. Den största delen, 37,85 hektar, är utarrenderad.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150213

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Det är bara en kilometer från kyrkan i byn. 26 hektar mark, två bostadshus och flera andra byggnader. Gården har anpassats för hästuppfödning. Välkommen till Boberg 1 i Vånga som är veckans gård till salu.

Hästgård i Vånga

Från början hette socknen Wanga och nämns som sådan 1393. 1450 skrevs det Wangasokn och det har till slut blivit Vånga. Namnet i sig kommer från det fornsvenska ordet vanger som betydde område eller gärde. Numera används inte vång i östgötskan. Det finns dock i skånskan och avser åkerområdet närmast gården. Varje gård har sin vång.

Vångabygdens jordbrukslandskap är förhållandevis småskaligt med skiftande terräng. Åkrar, beten, våtmarker, sjöar, skog, berg och det mesta av naturmiljöer finns här i en harmonisk helhet. I väster breder en mer omfattande skogsbygd ut sig bort till Vättern och mot Örebro. Vångabygdens långa historia är ändå mest förknippad med bergsbruket. Ett mått på omfattningen är det att i Vånga bergslag även ingick hemman i Risinge, Kullerstad och Kimstad socknar. Järnet kom bland annat att användas till byggandet av Linköpings domkyrka. Det var biskop Henrik Tidemanson som år 1480 levererade järn från Vånga dit. Längs väg 2015 mellan Skärblacka och Finspång finns en skylt till Vånga/Vreta Kloster. Väl inne i Vånga är det bara att följa vägen som kröker åt väster, räkna någon kilometer från kyrkan så kommer skylten där det står Seminstation, Stall Boberg. Gården är belägen på en höjd med en samlad byggnation. Den omgivande marken utgörs av öppet odlingslandskap som skänker vackra vyer att njuta av från gården.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150206

Läs mer

Veckans Gård till Salu

En liten hemtrevlig gård för ett härligt boende och kanske ett småskaligt jordbruk på den 18 hektar stora marken. Sätraåns närhet bidrar harmoniskt till gårdens helhet. Välkommen till Sörskatevägen 74, Hällestad, som är veckans gård till salu.

Hemtrevligt vid Sätraån

Hällestadsbygden har en historia som till stor del präglats av bergshantering. Här och var i det lätt kuperade skogiga landskapet finns spår av detta. Mest är det sådant som har varit, men det finns även verksamheter som lever kvar. Här kan nämnas Borggårds Bruk som grundades 1550 och har produktion än idag. Det antas att Hällestads första kyrka uppfördes under 1200-talet. Den har sedan följts av nyare kyrkor. En av dessa plundrades under Erik XIV:s tid av danskarna för att senare, 1726, brinna ner. Dagens kyrka invigdes 1895. Man kan ta del av bygdens fascinerande historia genom hembygdsföreningen och hembygdsgården. En gång per år ges också det så kallade Gruvspelet som ges vid Gruvstugan, det enda kvarvarande av en mängd byggnader, som fanns kring Hällestads Storgruva under sena 1600-talet.

Kör man väg 51 västerut från Finspång så kommer en avtagsväg till vänster ett stycke efter Sonstorp och nästan framme vid Hällestad. Även om landskapet innehåller mycket skog så finns en hel del öppen jordbruksmark. I synnerhet området runt själva orten Hällestad är det påfallande öppen terräng med åkrar och beten. Man svänger mot Borggård. Vägen delar sig sedan mycket snart, men där är det är rakt fram som gäller när man ska till veckans gård. Den är vackert belägen i kulturlandskapet bara ett par kilometer bort, direkt efter Sätraån.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150130

Läs mer

Veckans Gård till salu

Här finns en nyrenoverad och tillbyggd mangårdsbyggnad, 46 hektar mark och ytterligare två bostadshus. Därtill kommer sådant som en ny ungdjursladugård med 136 platser, en koladugård med 71 platser, spannmålsanläggning, maskinhallar och annat. Välkommen till Mutebo gård, strax söder om Linköping, som är veckans gård till salu.

Mutebo Gård - Skeda

Det är alldeles intill väg 23/34 som leder ända ner genom Skåne, bara någon mil till E4 och lika nära Linköping med all samhällsservice. På ännu närmare håll, någon kilometer bort, finns den gemytliga orten Skeda udde som har en lanthandel. Här är landskapet det sköna gränslandet mellan slätten och skogsbygden. En av de närmaste grannarna har en tågstation. Det är förstås den populära Mutebo-Aspnäs Miniatyrjärnväg. Där finns sommartid även café, teater och andra evenemang. Man behöver inte bo mitt i en stad för att ha nära till sådant.

Det är inte svårt att hitta till Mutebo gård. Längs väg 23/34 söderut från Linköping tar man första avfarten in till Skeda udde. Mutebo gård är belägen nästan omedelbart på höger sida. Bostadshus, trädgårdar och ekonomibyggnader möter redan vid infarten. Den imponerande mangårdsbyggnaden ger en aning om att det här är ett bekvämt och behagligt boende.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 2015-01-23

Läs mer

Veckans Gård till Salu

Med jordbruksmarken samlad runt gårdscentrum i en naturskön kulturbygd är trivseln given. Här finns en välkänt bördig jord att odla eller arrendera ut. Det är nära till väg 26 och E4 och bara 3,5 mil till Jönköping. Välkommen till Assarebo som är veckans går till salu.

Anrikt med god jord

Det finns många intressanta, liksom ibland unika, karaktäristika för den här bygden. Vad man knappast kan bortse från är närheten till Taberg. Några kilometer fågelvägen från veckans gård reser denna geologiska formation 343 meter över havet intill orten med samma namn.

Berget är en isolerad malmkropp som utgörs av den ovanliga bergarten titanmagnetitolivinit, bara dokumenterad på ytterligare en plats i världen. Inte förvånande har gruvbrytning bedrivits här redan på 1400-talet och fram till 1951. Taberg har genom sin bergart en unik miljö som gynnar en särpräglad och mycket artrik växtlighet.

Assarebo ligger inom det som den vid klart väder sju mil sträckta utsikten från Tabergs topp täcker. Bygden här är gammal. Redan på 1500-talet fanns byn, då med namnet Bollby. Under ”dansktiden” på 1600-talet flyttades den strax öster om nuvarande Mellangården. Först vid skiftet 1818 fick gårdarna de platser de har idag. Mäklaren uppger att Assarebo är känd för sin goda jord. Som en antydan om detta var skörden i området vanligen riklig även under 1800-talets missväxtår.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150116

Läs mer

Veckans Gård till Salu

En skogsfastighet i S:t Anna med enskilt gårdscentrum endast en kilometer från väg 210. Av 145 hektar är 91,5 produktiv skogsmark. Den trevliga mangårdsbyggnaden från 1870 lockar med ett idag modernt boende och ett tornrum. Välkommen till Trärum Norrgård som är veckans Gård till salu.

Trärum Norrgård

Vägen från Söderköping mot Sankt Anna omges av ett vackert avkopplande landskap som växlar mellan skog och åker. Inseglingsleden till Göta kanal från Merumsfjärden förbi Stegeborg och vidare in genom Slätbaken passerar bygdens norra del. Genom landskapet har även Östgötaleden en av sina mest uppskattade sträckor. Att säga att Sankt Annabygden med sin fascinerande historia, sina härliga miljöer och sagolika skärgård är uppskattad och populär är inga överord, istället en ytterst blygsam beskrivning. Sommartid kan var och en inse detta.

Veckans gård är belägen ett stycke in från själva skärgården, men ägorna sträcker sig närmare vattnet mot Gropviken i söder och aningen närmare Trännöfjärden i norr. Gårdscentrum är beläget endast någon kilometer från väg 210. Från gården är det bara åtta kilometer till Handlarn i Bottna som lär vara Sankt Annas enda affär som är öppen året runt. I en tid när landsbygdsboende ofta är hänvisade till de större orterna för inköp av dagligvaror och annan service är det mycket trevligt att finna undantag. Handlarn i Bottna är även ombud för Systembolaget, Kassagirot och Schenker. Dessutom går det där att fylla tanken med bensin eller diesel. Gårdsbilden ger med sin omgivande grönska ett mysigt ombonat, men ändå praktiskt, intryck då byggnaderna är ganska samlade och omkringliggande körvägar löper alldeles intill.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20150109

Läs mer

Veckans Gård till Salu

En välskött gård med samlad välarronderad åkermark nära gårdscentra och ekonomibyggnader med möjligheter. Det stilfulla bostadshuset från tidigt 1800-tal erbjuder sådant som 179 kvm boyta, inredd källare, bredband och modernt kök. Välkommen till Skarby Norrgården som är veckans gård till salu.

Skarby Norrgården

Lekebergs kommun, i västra Örebro län, har Fjugesta som centralort. Skarby Norrgården är belägen i Hackvad socken ungefär en mil söder om Fjugesta och 19 kilometer från Kumla. Områden med skog bryter av jordbruksbygdens annars öppna marker. I söder finns en ovanlig våtmark där fåglar som svarthakedopping, knipa, sothöns, brushane, enkelbeckasin och storspov kan siktas i området. Liksom många gårdar i sådana här bygder för läget tankarna till en ”ö i åkern". Gårdscentrum är praktiskt och effektivt samlat, omgivet av åkermark. Mangårdsbyggnaden i herrgårdsstil med sin välvårdade trädgård med en äldre magasinsflygel ligger nära men ändå avskiljd från ekonomibyggnaderna. Boende och verksamhet har sina givna platser. Gården är tydligt välvårdad och ger ett mycket trevligt intryck.

Mangårdsbyggnaden antas vara uppförd under tidigt 1800-tal. 1975 byggdes huset om och till. Bostaden har två plan med en total taxerad boyta om 179 kvm och en biyta på hela 90 kvm. Här finns tillgångar som indraget bredband och en inredd källare. Där, i källaren, finns också den vedpanna, gjord för halvmetersved, som via vattenburet system värmer upp byggnaden.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20141229

Läs mer

Veckans Gård till Salu

En riktig vingård med restaurang, konferens, hotellverksamhet och lant- och skogsbruk. På egendomen bedrivs även växtodling inriktad främst på vete. 201 hektar mark och 5 hektar vatten följer gården. Välkommen till Blackstaby gård som är veckans Gård till salu.

BLACKSTABY GÅRD

I mitten av det vackra omväxlande sörmländska kulturlandskapet med jordbruk, sjöar, fornlämningar, skog, sevärdheter, gårdar och mindre orter finns en äkta vingård, en svensk vingård. Här används bara svenska fruktoch druvråvaror i vintillverkningen. Man talar om sin stolthet i att producera kvalitetsviner utifrån svenska förhållanden. En ombyggd ladugård är produktionslokal och inrymmer även en festlokal.

Kommer man söderifrån längs väg 52 mellan Katrineholm och Nyköping svänger man strax väster om Bettna in på väg 221 mot Flen. Om man kommer från andra hållet längs väg 55/57 mellan Katrineholm och mot Flen, tar man därifrån av in på väg 221 mot Nyköping. Nästa sväng görs mot Blacksta kyrka varefter skyltning till Blaxsta vingård leder sista biten. Gården är vackert belägen vid stranden av sjön Långhalsen. Druvsorter som Vidal och Chardonnay odlas i den 2,6 hektar stora vingården. Man anger att 5 500 vinstockar finns på friland i ett gynnsamt läge. Även frukt och bär som skogshallon, päron och äpplen används i gårdens kvalitetsviner. En sådan här plats anordnar förstås vinprovning. Den ges i den historiska atmosfären som källaren från 1500-talet erbjuder.

Text: BO BÄCKMAN

Fortsättning publicerad 20141219

Läs mer

Tio senaste

02/26 13:37  Veckans Gård till Salu
02/19 12:44  Veckans Gård till Salu
02/12 10:44  Veckans Gård till Salu
02/05 11:37  Veckans Gård till Salu
01/29 12:23  Veckans Gård till Salu
01/23 08:02  Veckans Gård till salu
01/15 12:07  Veckans Gård till Salu
01/08 11:36  Veckans Gård till Salu
12/29 08:00  Veckans Gård till Salu
12/18 09:53  Veckans Gård till Salu

Snöstorm i Östergötland

Natten mot lördagen den 20 februari 2010 drog ett omfattande snöoväder in över Östergötland och det har snöat ymnigt hela lördagen. Detta har resulterat i omfattande trafiksvårigheter i hela länet. Länstidningens Andreas Norlén åkte mellan Motala och Mjölby vid lunchtid på lördagen och kan rapportera att drivbildning och snörök gjorde färden svår.
- Det gick inte att köra fortare än 50 km i timman och bitvis fick man köra ännu långsammare för att hålla kursen genom drivorna, berättar han.
- Färden tillbaka från Mjölby till Motala gick lite bättre, eftersom vinden kom från en sådan riktning att de värsta drivorna samlades i det andra körfältet. Då kom jag också bakom en buss, som plogade upp de drivor som ändå fanns, säger han.
Man kan inte undgå att konstatera att tidningsbud och brevbärare, som delar ut t ex Länstidningen, gör en fantastisk insats under svåra väderleksförhållanden. Trots snöstormen har Länstidningen fått ytterst få samtal från prenumeranter som inte fått sin tidning.

Nyttiga länkar:

ENTREPRENAD
Vadstena Bygg
Lantmännen Bygglant AB
Betongindustri
Finspångs Brunnsborrning

SKOG OCH SKOGSVÅRD
Svea Skog
Holmen Skog
Miniskog

TURISTVERKSAMHET
Visit Östergötland

KULTUR
Norrköpings Symfoniorkester

LANTBRUKSUTRUSTNING
Akron
Lely Center

HANDEL
Guldhjärtat
Elon
BioNorr
NordDesign

LOKALMAT
Skönero Kött

MASKINHANDLARE
Lantmännen Maskin
Autoitalia

FASTIGHETSMÄKLARE
Östgötska mäklare som gärna tar hand om försäljning av både hus och gårdar.
Areal - Vadstena Åtvidaberg Linköping
Edelbergs Fastighetsbyrå
Länshem Linköping
ERA Andersson & Karn
Egendomsmäklarna
LRF Konsult

Vill du köpa lösnummer av Länstidningen?

Våra försäljningsställen

Annonsera gratis på Länsmarknaden!

Lägg in din privatannons på egen hand. Klicka på "Mitt konto" i vänsterspalten och registrera dig. Logga sedan in där. Klicka därefter på Privatannonser i menyn ovan, klicka på Lägg in en annons och skriv in texten. Det går även att lägga in en bild. Välkommen!
 
Läs jordbrukaren
Jordbrukarbanner
Ulf Holmertz
Johan Birath
Mikael Billemar
Andreas Norlén
Kungen